Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

 • Jelen általános szerződési feltételek Eltigani Amir. (lakcím: 6300 Kalocsa, Veres Péter u. 46. levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17. elektronikus elérhetőség:[email protected] telefonszám: +36 30 965 3911) (továbbiakban: GymBase) https://gymbase.hu/ weboldalon keresztül elérhető webáruházában történő vásárlással kapcsolatban tartalmaznak rendelkezéseket.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a web áruházunkból történő vásárlás ezen rendelet hatálya alá tartozik. A web áruházon keresztül történő rendelés leadása esetén a szerződés Ön és Eltigani Amir E.V. között jön létre.
 • A gymbase.hu weboldalhoz való csatlakozás, illetőleg a webáruházban történő böngészés, a webáruház bármely alkalmazásának vagy szolgáltatásának használata során a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

II. Az előfizetés.

· A vásárlás az előzetes regisztrációt követően, a választható csomagok közül egy kiválasztásával vagy a vásárló által egyénileg összeállított csomag kiválasztásával, ezt követően a belső egyenlegbe történő legalább 30 napi előfizetésre elegendő pénzösszeg feltöltésével, majd a csomag aktiválásával jön létre. Ahhoz, hogy a webáruházból vásárolni tudjon, megelőzően nyilatkoznia kell a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az adatkezelési nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról, melyet a megrendelés elküldését megelőzően a weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.

 • Az egyenleg sikeres feltöltését, illetve a csomag aktiválását követően a rendszer automatikusan, naponta vonja le a kiválasztott csomag napi értékét.
 • Webáruházunk az előfizetés lejáratát megelőző 7 napban, e-mailben, illetve a weboldalra történő bejelentkezést követően felugró ablak formájában is figyelmezteti erre. Amennyiben az egyenlege kimerült, innentől 7 nap áll a rendelkezésére, hogy újra legalább 30 plusz napra elegendő pénzösszeggel töltse fel a belső egyenlegét. Ebben a 7 napban, amíg nem tölti fel a belső egyenlegét, addig az negatív irányban, bizonyos mértékig csökken. Amennyiben a feltöltést elmulasztja hozzáférését megvonjuk, a megvonást követő 15. napon pedig töröljük a rendszerünkből.
 • Az egyenlegfeltöltés sikerességét e-mailben igazoljuk vissza. Amennyiben a visszaigazolt adatokban elírást talál, szíveskedjen azt a visszaigazolást követően haladéktalanul megtenni elérhetőségeink valamelyikén. A tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a GymBase-t semminemű felelősség nem terheli. Minden vásárlást nyilvántartunk utánkövetés céljából, a weboldalunk saját adminisztrációs rendszerében .
 • A belső egyenlegbe feltöltött pénzösszeg visszatérítése nem áll módunkban.
 • A belső egyenlegbe történő legalább 30 napra elegendő pénzösszeg feltöltésétől kizárólag az akciós próbaidőszak keretében van lehetőség eltérni.
 • Az előfizetés módosítására bármikor sor kerülhet, azzal a korlátozással, hogy csak a rendszer által engedélyezett módosításokra van lehetőség, erről részletes tájékoztatót a weboldalunkon talál. Ha a korlátozást követően a napi tétel összege kisebb, a különbözetet nem áll módunkban az adott napra visszatéríteni, amennyieb a napi tétel összege nagyobb, a különbözetet a változtatást követően automatikusan levonjuk.
 • A webáruházunkban szereplő termékek ára forintban értendők.
 • A GymBase fenntartja a jogot, hogy az egyes termékek árait időközben megváltoztassa, azonban az árváltozás nem érinti a már kiválasztott és aktivált csomagok értékét.
 • A GymBase nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben a GymBase nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szolgáltatást, melynek ismeretében a megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény GymBase felé való érvényesítése, illetve megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
 • Vásárlásra kizárólag Magyarország területén van lehetősége.
 • Webáruházunk biztonságos online fizetési lehetőséget kínál a Stripe, illetve a SimplePay segítségével. Az elektronikus fizetés a Stripe és a SimplePay honlapján, az ott meghatározott jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelő feltételekkel történik. A Felek közötti szerződés a pénzfeltöltés visszaigazolásával jön létre és minősül teljesítettnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 • OTP SimplePay fizetés esetén a vásárló elfogadja a következő nyilatkozatot: tudomásul veszem, hogy az Eltigani Amir Abdelmagid E.V. 6300 Kalocsa Veres Péter u. 49. adatkezelő által a https://gymbase.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím. Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

III. . Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a GymBase. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást, kivéve, ha az ez az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a GymBase-zel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja a szolgáltatást a GymBase nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IV. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében, Ön indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a 14 (tizennégy) naptári napon belül. Az elállást érvényesnek kell tekintenünk, amennyiben erre vonatkozó egyértelmű, írásos nyilatkozatát a határidő lejárata előtt megküldi. Szerződéstől való elállási szándékát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerinti nyilatkozat-minta használatával is bejelentheti, az aláírt nyilatkozat a GymBase fentiekben megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére történő megküldésével. Abban az esetben, ha a megrendelő a szerződést a teljesítés megkezdését követően mondja fel, úgy az elszámolás során a megrendelő által arányosan fizetendő összeget kell kiszámítani. Ha azonban a megrendelő bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, úgy az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A https://gymbase.hu/ weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy Ön is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az adatvesztés, adatszivárgás, a számítógépen vagy más, webáruház böngészése során használt elektronikus eszközén tárolt adataihoz való jogtalan hozzáférés megakadályozása érdekében. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A GymBase nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Minden esetben a megrendelőt terheli a webáruház eléréséhez használt eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

V. Panaszkezelés

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:

GymBase
Levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17.
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Telefon : +36 30 965 3911 (9-17 óra között)

A panaszt a GymBase 30 napon belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A GymBase a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak a panasz bejelentésétől számított 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a panaszával bírósághoz fordulhat, illetőleg békéltető testület előtti eljárását kezdeményezhet. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.

A GymBase székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228 E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 76 501-525, +36 76 501-532,+36 70 7028-403
Fax: +36 76/501-538Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

VI. Zárórendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2019. július 18. napján léptek hatályba. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembe vételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A weboldal mindenkor hatályos általános szerződési feltételei a https://gymbase.hu/terms-and-conditions linken keresztül elérhető. Az Általános Szerződési Feltételekkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám: +36 30 965 3911
E-mail cím: [email protected]